بازارچه ترمه

ترمه بازارچه دستاوردهای مشاغل خانگی بانوان

زمان: 4 شهریور

مکان: خیابان آتشگاه,جنب منارجنبان