نشت تیم استارت آپ

دومین نشت تشکیل  تیم برای استارت آپ ها(تیم فایندر)

زمان: 17شهریور

برای اطلاعات بیشتر به http://goo.gl/k5ZUDh مراجعه نمایید