شهر بانو

اتفاقی تازه برای بانوان اصفهانی

با برنامه هایی مانند:کارگاه های آموزشی,مسابقات تفریحی,نمایشگاه و فروشگاه وغیره

زمان: از 21تیرماه تا 31 شهریور ماه

مکان:باغ های بانوان